Gezin

Uzelf & uw gezin

 • Ongevallen: In uw leven hebt u misschien al eens een ongeval meegemaakt. Maar wat bij een ongeval waarbij u blijvend invalide bent? U moet aanpassingen doen aan uw huis, kan misschien niet meer gaan werken,…
 • Gewaarborgd inkomen: Indien u zich zeker wil stellen van uw toekomst, kan u zich gaan verzekeren tegen eventueel verlies van inkomen. Als u voor langdurige tijd ziek bent of u bent langdurig werkonbekwaam dan zorgt deze verzekering ervoor dat u per maand een vaste rente ontvangt gedurende uw arbeidsongeschiktheid.
 • Hospitalisatie: U bent wel verzekerd via de mutualiteiten, maar deze laten u niet de keuze welk ziekenhuis u wenst te betreden of welke dokter u wil raadplegen. Wij werken samen met een gespecialiseerde maatschappij voor hospitalisatie. De voordelen? Zelf uw ziekenhuis kiezen, zelf uw kamer kiezen van gelijk hoeveel personen, zelf uw specialisten of dokters kiezen,…
 • Bijstand
  • Algemene bijstand: Al uw bijstand behoeften gegroepeerd in 1 polis? Het kan met ons aanbod! Bijstand voor personen, voertuigen, buitenland, binnenland, reisverzekering, annulatieverzekering,… Dit alles in 1 polis.
  • Afzonderlijk kan u deze waarborgen ook afsluiten, meestal bijgevoegd in een autopolis.
 • Huispersoneel: Het is belangrijk dat u uw huispersoneel gaat verzekeren voor de aansprakelijkheid die zij eventueel zullen hebben. Ook de kosten ten gevolge van een ongeval wordt gedekt in deze polis. Sinds oktober 2014 is echter de wetgeving op het huispersoneel drastisch veranderd. Wie bijgevolg huispersoneel betaalt met dienstencheques hoeft geen verzekering te voorzien.

Uw aansprakelijkheid

 • Privé-leven: Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid die u kan hebben bij het veroorzaken van schade aan derden. Bijvoorbeeld: u rijdt met een winkelkar tegen een wagen van iemand anders, uw zoon schopt met een voetbal een raam stuk van de buren, etc.

Pensioen

Pensioenopbouw in België

Het Belgisch pensioenstelsel steunt op 4 pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend of extralegaal pensioen, het individuele pensioensparen en het vrij sparen zonder fiscaal voordeel.

De 1ste pijler: het wettelijk pensioen:

Gebaseerd op het principe van het repartitiestelsel, wat wil zeggen dat de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijdragen om de huidige pensioenen te financieren.

Hoe is het gesteld met de houdbaarheid, de solidariteit, het vertrouwen, jong versus oud? Accepteer de onzekerheid niet en onderneem actie door de opbouw van een extra pensioen.

De 2de pijler: het aanvullend of extralegaal pensioen vanuit de beroepsactiviteit:

Raadpleegbaar in www.mypension.be

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid sinds 2004 om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (= VAPZ) op te bouwen bij een pensioeninstelling naar eigen keuze. Ze moeten wel sociale bijdragen betalen in hoofdberoep.
Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook een VAPZ afsluiten op voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep.

VAPZ contracten hebben een rendementsgarantie.

Er is geen premietaks verschuldigd. Fiscaal voordeel ( tot 50% + gemeentebelasting) en sociaal voordeel (maximaal 22%).

Je hebt de keuze uit een ‘gewone’ of ‘sociale’ pensioenovereenkomst. Premies zijn 8,17% van de ‘grondslag’ van de berekening van de sociale bijdragen, en 9,40% bij een sociale VAPZ.

Taxatie is slechts op 80% van het kapitaal indien beroepsactief tot de pensioenleeftijd. Voor taxatie is er een RIZIV bijdrage van 3,55% verschuldigd, alsook een solidariteitsbijdrage van maximum 2%.

De cumul met een aanvullend pensioen (IPT, groepsverzekering en voorzorgsinstelling) is mogelijk, maar in totaliteit mag de 80%-regel niet worden overschreden.

Pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ)

De ministerraad keurde op 31 maart 2017, op voorstel van de minister van zelfstandigen en minister van pensioenen, een voorontwerp van wet goed tot instelling van een nieuw aanvullend pensioen, naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen(VAPZ), en dit voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers. Deze maatregel heft het verschil in behandeling op dat nog altijd bestond tussen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon en de zelfstandigen met een vennootschap.

De Individuele Pensioen Toezegging (IPT) is een individuele verzekering met de werkgever als verzekeringnemer en de werknemer of bedrijfsleider als verzekerde en rechtstreekse begunstigde.

Is 100% aftrekbaar als beroepskost.

Taxatie op de storting is 4,4% en de bijdrage is beperkt tot de 80% grens. Op de werkgeverstoelage voor werknemers is ook een RSZ bijdrage verschuldigd van 8,86%.

De taxatie op het werkgeversgedeelte ligt tussen de 10% en de 20% afhankelijk van het moment van de uitkering en of men al dan niet nog beroepsactief was.

De taxatie op het werknemersgedeelte is 10%.

Op het brutobedrag van de uitkering wordt zowel voor werknemers en zelfstandigen een RIZIV-bijdrage ingehouden van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2%.

Tenslotte is er nog een bedrijfsvoorheffing, waardoor er bijvoorbeeld een taxatie aan 10% – 10,9% gebeurt en een taks van 9,25% op de winstdeelname.

RIZIV-Contracten

Geneesheren, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen, die werken volgens een RIZIV-tariefafspraak, hebben vanwege het RIZIV recht op een belastingvrije toelage. Deze toelagen dienen eveneens in rekening te worden gebracht voor de 80%-grens.

De 3de pijler: het individueel pensioensparen en langetermijnsparen

Pensioensparen kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 18 jaar t.e.m. de leeftijd van 64 jaar. Stortingen met recht op belastingvermindering kunnen gebeuren t.e.m. het jaar waarin men 64 wordt.

Stortingen genieten een belastingvoordeel van 30% + gemeentebelastingen.

Minimum duurtijd is 10 jaar, contract dient in België te worden afgesloten.

De taxatie van 8% gebeurt op de 60ste verjaardag en werkt bevrijdend (anticipatieve heffing). Contracten vanaf 55 jaar afgesloten of verhoogd, worden getaxeerd op de 10de verjaardag van het contract of bij vervroegde opname op het moment van uitkering.

Zowel contracten TAK 21(met vaste rente) als TAK 23(belegd in fondsen) komen in aanmerking. Belangrijk voor het potentieel rendement , gezien de huidige evolutie van de rente op de financiële markten.

Er is geen premietaks verschuldigd en de winstdeelname is volledig belasting- en taksvrij. Maximum premie bedraagt € 940,00. Beroepsinkomsten zijn niet vereist, maar het belastbaar inkomen moet hoger zijn dan de belastingvrije som.

Pensioenspaarfondsen worden belast tegen een fictieve kapitalisatierentevoet van 6,25% voor stortingen voor 1992, en van 4,75% voor stortingen na 1992. Bij pensioenverzekeringen volgt men de reële rentevoet.

Langetermijnsparen kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 18 jaar t.e.m. de leeftijd van 64 jaar.

Stortingen genieten een belastingvoordeel van 30% + gemeentebelastingen. Ook na uw 65ste kan U nog van het fiscaal voordeel genieten.

Minimum duurtijd is 10 jaar, contract dient in België te worden afgesloten.

De taxatie van 10% gebeurt op de 60ste verjaardag en werkt bevrijdend (anticipatieve heffing). Contracten vanaf 55 jaar afgesloten of verhoogd, worden getaxeerd op de 10de verjaardag van het contract of bij vervroegde opname op het moment van uitkering.

Er is een premietaks van 2% verschuldigd en de winstdeelname is volledig belasting- en taksvrij. Maximum premie bedraagt € 2260,00. Beroepsinkomsten zijn niet vereist, maar het belastbaar inkomen moet hoger zijn dan de belastingvrije som.

Uw patrimonium

 • Brandverzekering: U wil uw huis optimaal verzekeren tegen allerlei schade zoals brand, waterschade, stormschade (zoals de hagelbui van 09/06/2014) en dergelijke?
  Kies dan zeker voor een brandverzekering, deze verzekering is onmisbaar.
 • Diefstal: men kan deze waarborg onderschrijven bij enkele andere polissen zoals brand of bij auto (dan mini-omnium).

Rechtsbijstand

 • Rechtsbijstand: Een must have voor iedereen: deze verzekering dekt de kosten die moeten worden gemaakt indien u wordt gedagvaard, u mag dan zelf een advocaat kiezen. Maar niet alleen dergelijke zaken worden gedekt. Ook indien u niet akkoord bent met de schaderegeling van een expert, zal de rechtsbijstand een tegenexpertise regelen.
  Aanrijding van uw wagen door een buitenlands voertuig: wordt altijd via rechtsbijstand geregeld!

Auto

 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Deze waarborg dekt de aansprakelijkheid die u zou kunnen hebben bij het veroorzaken van een ongeval waarbij u in fout bent. Deze verzekering zal dan een vergoeding betalen aan de betrokkene(n) die in recht waren.
 • Exclusieve wagens: Ons kantoor is in staat om voor exclusieve wagens de beste voorwaarden en de beste tarieven af te leveren.
 • Omnium: Deze verzekering dekt de schade die uw wagen heeft. Er zijn 2 formules:
  • Mini-omnium: dekt brand, diefstal, glasbraak, natuurelementen en aanrijding met dieren.
  • Volledige omnium: dekt alles dat in de mini-omnium zit maar ook de eigen schade. Hebt u bijvoorbeeld een ongeval in fout dan betaalt de volledige omnium ook de schade uit die uw eigen wagen heeft.
 • Bijstand: Het kan gebeuren dat uw wagen in panne staat of een lekke band heeft. Deze verzekering zorgt ervoor dat u bijstand krijgt bij eventuele pech. Zij sturen bijvoorbeeld een takelwagen op uw kosten of u krijgt een vervangwagen indien uw wagen beschadigd is.
 • Bestuurder: Als bestuurder van een motorvoertuig bent u nooit gedekt via de wettelijke verzekering. Uw passagiers echter wel. De verzekering bestuurder voor auto zorgt er voor dat u bij een ongeluk WEL verzekerd bent als bestuurder.