Bedrijven & zelfstandigen

Uw personeel

 • Arbeidsongevallen
  • Wettelijk: In België is het verplicht uw personeel te verzekeren voor eventuele ongevallen die kunnen gebeuren tijdens de arbeidsuren of op de weg van en naar het werk. Bij een ongeval zal uw werknemer worden vergoed tot een bepaald loonplafond.
  • Excedent: Met deze waarborg verhoogt u het loonplafond van het wettelijke niveau tot een hoger niveau.
  • Patroonsverzekering: Hiermee zijn ongevallen die de werkgever zou kunnen overkomen ook gedekt. Dit bij de meeste maatschappijen 24u/24u en ook wordt meer uitgekeerd dan het wettelijk plafond.
 • Groepsverzekering: U kan voor uw werknemers een pensioenvoorziening aanleggen aan de hand van een groepsverzekering. Met deze verzekering stort u voor uw werknemers een premie die dan wordt gekapitaliseerd.

Uw patrimonium

 • Brand: Uw gebouw heeft waterschade, brandschade, stormschade en dergelijke? Deze verzekering betaalt u de schade terug.
 • Machinebreuk: Als één van uw machines het begeeft kan dit een ramp zijn voor uw productie. Deze verzekering betaalt de herstelling of vervanging van uw machine, alsook een vergoeding voor een periode dat u niet heeft kunnen produceren.
 • Alle Risico’s Elektronica: Deze verzekering dekt in principe alles dat uw elektronica kan treffen, behalve de uitsluitingen die zijn opgenomen in het contract.
 • Alle bouwplaatsrisico’s: Deze verzekering dekt alle risico’s die zich op een bouwplaats kunnen voordoen, behalve de uitsluitingen. Wat bijvoorbeeld is gedekt: een naburig pand wordt beschadigd door werken op de bouwplaats. Materiaal valt om op de constructie.
 • Diefstal: men kan deze waarborg afsluiten bij enkele andere verzekeringen zoals de brand, ABR etc.
 • Bedrijfsschade: Het kan altijd gebeuren dat er een brand uitbreekt, gelukkig biedt de brandverzekering hiervoor een oplossing. Maar wat als u na die brand niet meer kan produceren? Deze verzekering voorziet in een bedrag dat wordt uitbetaald aan uw onderneming zodat u tijd heeft om een oplossing te zoeken.

Uzelf & uw gezin

 • Ongevallen: In uw leven hebt u misschien al eens een ongeval meegemaakt. Maar wat bij een ongeval waarbij u blijvend invalide bent? U moet aanpassingen aan uw huis doen, kan misschien niet meer gaan werken,…
 • Gewaarborgd inkomen: Indien u zich zeker wil stellen van uw toekomst, kan u zich gaan verzekeren tegen eventueel verlies van inkomen. Als u voor langdurige tijd ziek bent of u bent langdurig werkonbekwaam dan zorgt deze verzekering ervoor dat u per maand een vaste rente ontvangt gedurende uw arbeidsongeschiktheid.
 • Hospitalisatie: U bent wel verzekerd via de mutualiteiten, maar deze laten u niet de keuze welk ziekenhuis u wenst te betreden of welke dokter u wil raadplegen. Wij werken samen met een gespecialiseerde maatschappij voor hospitalisatie. De voordelen? Zelf uw ziekenhuis kiezen, zelf uw kamer kiezen van gelijk hoeveel personen, zelf uw specialisten of dokters kiezen,…
 • Bijstand
  • Algemene bijstand: Al uw bijstand behoeften gegroepeerd in 1 polis? Het kan met ons aanbod! Bijstand voor personen, voertuigen, buitenland, binnenland, reisverzekering, annulatieverzekering,… Dit alles in 1 polis.
  • Afzonderlijk kan u deze waarborgen ook afsluiten, meestal bijgevoegd in een autopolis.
 • Huispersoneel: Het is belangrijk dat u uw huispersoneel gaat verzekeren voor de aansprakelijkheid die zij eventueel zullen hebben. Ook de kosten ten gevolge van een ongeval wordt gedekt in deze polis. Sinds oktober 2014 is echter de wetgeving op het huispersoneel drastisch veranderd. Wie bijgevolg huispersoneel betaalt met dienstencheques hoeft geen verzekering te voorzien.

Pensioen

Pensioenopbouw in België

Het Belgisch pensioenstelsel steunt op 4 pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend of extralegaal pensioen, het individuele pensioensparen en het vrij sparen zonder fiscaal voordeel.

De 1ste pijler: het wettelijk pensioen:

Gebaseerd op het principe van het repartitiestelsel, wat wil zeggen dat de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijdragen om de huidige pensioenen te financieren.

Hoe is het gesteld met de houdbaarheid, de solidariteit, het vertrouwen, jong versus oud? Accepteer de onzekerheid niet en onderneem actie door de opbouw van een extra pensioen.

De 2de pijler: het aanvullend of extralegaal pensioen vanuit de beroepsactiviteit:

Raadpleegbaar in www.mypension.be

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid sinds 2004 om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (= VAPZ) op te bouwen bij een pensioeninstelling naar eigen keuze. Ze moeten wel sociale bijdragen betalen in hoofdberoep.
Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook een VAPZ afsluiten op voorwaarde dat zij sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep.

VAPZ contracten hebben een rendementsgarantie.

Er is geen premietaks verschuldigd. Fiscaal voordeel ( tot 50% + gemeentebelasting) en sociaal voordeel (maximaal 22%).

Je hebt de keuze uit een ‘gewone’ of ‘sociale’ pensioenovereenkomst. Premies zijn 8,17% van de ‘grondslag’ van de berekening van de sociale bijdragen, en 9,40% bij een sociale VAPZ.

Taxatie is slechts op 80% van het kapitaal indien beroepsactief tot de pensioenleeftijd. Voor taxatie is er een RIZIV bijdrage van 3,55% verschuldigd, alsook een solidariteitsbijdrage van maximum 2%.

De cumul met een aanvullend pensioen (IPT, groepsverzekering en voorzorgsinstelling) is mogelijk, maar in totaliteit mag de 80%-regel niet worden overschreden.

Pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ)

De ministerraad keurde op 31 maart 2017, op voorstel van de minister van zelfstandigen en minister van pensioenen, een voorontwerp van wet goed tot instelling van een nieuw aanvullend pensioen, naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen(VAPZ), en dit voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers. Deze maatregel heft het verschil in behandeling op dat nog altijd bestond tussen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon en de zelfstandigen met een vennootschap.

De Individuele Pensioen Toezegging (IPT) is een individuele verzekering met de werkgever als verzekeringnemer en de werknemer of bedrijfsleider als verzekerde en rechtstreekse begunstigde.

Is 100% aftrekbaar als beroepskost.

Taxatie op de storting is 4,4% en de bijdrage is beperkt tot de 80% grens. Op de werkgeverstoelage voor werknemers is ook een RSZ bijdrage verschuldigd van 8,86%.

De taxatie op het werkgeversgedeelte ligt tussen de 10% en de 20% afhankelijk van het moment van de uitkering en of men al dan niet nog beroepsactief was.

De taxatie op het werknemersgedeelte is 10%.

Op het brutobedrag van de uitkering wordt zowel voor werknemers en zelfstandigen een RIZIV-bijdrage ingehouden van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2%.

Tenslotte is er nog een bedrijfsvoorheffing, waardoor er bijvoorbeeld een taxatie aan 10% – 10,9% gebeurt en een taks van 9,25% op de winstdeelname.

RIZIV-Contracten

Geneesheren, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen, die werken volgens een RIZIV-tariefafspraak, hebben vanwege het RIZIV recht op een belastingvrije toelage. Deze toelagen dienen eveneens in rekening te worden gebracht voor de 80%-grens.

De 3de pijler: het individueel pensioensparen en langetermijnsparen

Pensioensparen kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 18 jaar t.e.m. de leeftijd van 64 jaar. Stortingen met recht op belastingvermindering kunnen gebeuren t.e.m. het jaar waarin men 64 wordt.

Stortingen genieten een belastingvoordeel van 30% + gemeentebelastingen.

Minimum duurtijd is 10 jaar, contract dient in België te worden afgesloten.

De taxatie van 8% gebeurt op de 60ste verjaardag en werkt bevrijdend (anticipatieve heffing). Contracten vanaf 55 jaar afgesloten of verhoogd, worden getaxeerd op de 10de verjaardag van het contract of bij vervroegde opname op het moment van uitkering.

Zowel contracten TAK 21(met vaste rente) als TAK 23(belegd in fondsen) komen in aanmerking. Belangrijk voor het potentieel rendement , gezien de huidige evolutie van de rente op de financiële markten.

Er is geen premietaks verschuldigd en de winstdeelname is volledig belasting- en taksvrij. Maximum premie bedraagt € 940,00. Beroepsinkomsten zijn niet vereist, maar het belastbaar inkomen moet hoger zijn dan de belastingvrije som.

Pensioenspaarfondsen worden belast tegen een fictieve kapitalisatierentevoet van 6,25% voor stortingen voor 1992, en van 4,75% voor stortingen na 1992. Bij pensioenverzekeringen volgt men de reële rentevoet.

Langetermijnsparen kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 18 jaar t.e.m. de leeftijd van 64 jaar.

Stortingen genieten een belastingvoordeel van 30% + gemeentebelastingen. Ook na uw 65ste kan U nog van het fiscaal voordeel genieten.

Minimum duurtijd is 10 jaar, contract dient in België te worden afgesloten.

De taxatie van 10% gebeurt op de 60ste verjaardag en werkt bevrijdend (anticipatieve heffing). Contracten vanaf 55 jaar afgesloten of verhoogd, worden getaxeerd op de 10de verjaardag van het contract of bij vervroegde opname op het moment van uitkering.

Er is een premietaks van 2% verschuldigd en de winstdeelname is volledig belasting- en taksvrij. Maximum premie bedraagt € 2260,00. Beroepsinkomsten zijn niet vereist, maar het belastbaar inkomen moet hoger zijn dan de belastingvrije som.

Uw aansprakelijkheid

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Uitbating: Het kan altijd gebeuren dat er tijdens uw activiteit iets fout loopt. Een product werd niet correct gefabriceerd waardoor uw klant langer zal moeten wachten op zijn bestelling. Uw reclamebord dat op uw gevel hangt valt naar beneden op een persoon of andere wagen,… Dergelijke zaken worden gewaarborgd door deze verzekering.
  • Toevertrouwd goed: Een garagist krijgt van de klant een wagen toevertrouwd omdat de achterbumper kapot is. De garagist is gehouden om de bumper te herstellen en de wagen niet verder te beschadigen. De garagist laat echter zijn gereedschap vallen op de motorkap. De schade aan de motorkap wordt vergoed door deze verzekering.
  • Na levering: Als u een product verkoopt aan een klant en dit product bevat een fout of is niet het correcte goed, dan vergoed deze verzekering de schade die de klant daaraan overhoud. Voorbeeld: een klant koopt een potje yoghurt van uw aanbod. Dit potje yoghurt is reeds oneetbaar geworden, ondanks de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden. De klant eet zonder argwaan de yoghurt op maar is hier 3 dagen ziek van. De verzekering zal de kosten van de ziekte van de klant op zich nemen.

 

 • Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing: In België is het verplicht om plaatsen die openbaar worden gemaakt voor het publiek en die voor het publiek vrij bereikbaar zijn, verplicht te verzekeren voor de aansprakelijkheid van de uitbater.
  Dit wil dus zeggen dat als er een brand of ontploffing zich voordoet in een café, de uitbater hiervoor zal aansprakelijk worden gesteld, ook al is hij op dat moment niet aanwezig of heeft hij niets te maken met de oorzaak.
  Deze verzekering dekt dus de schade die de uitbater zou moeten betalen indien brand of ontploffing ontstaat in de publiek toegankelijke plaats.
 • Beroepsaansprakelijkheid: Als u als zelfstandige of bedrijf producten verkoopt kan u uw aansprakelijkheid dekken in de polissen BA uitbating, na levering en toevertrouwd goed. Als u echter een intellectueel beroep beoefent kan u uw aansprakelijkheid laten dekken door de verzekering beroepsaansprakelijkheid. Voorbeelden van beroepen zijn: consulent, projectontwikkelaar, IT’er en dergelijke.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: Dekt de aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap voor fouten die hij of zij zou kunnen maken tegen de regels van de kunst.

Auto en vloot

 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Deze waarborg dekt de aansprakelijkheid die u zou kunnen hebben bij het veroorzaken van een ongeval waarbij u in fout bent. Deze verzekering zal dan een vergoeding betalen aan de betrokkene(n) die in recht waren.
 • Exclusieve wagens: Ons kantoor is in staat om voor exclusieve wagens de beste voorwaarden en de beste tarieven af te leveren.
 • Omnium: Deze verzekering dekt de schade die uw wagen heeft. Er zijn 2 formules:
  • Mini-omnium: dekt brand, diefstal, glasbraak, natuurelementen en aanrijding met dieren.
  • Volledige omnium: dekt alles dat in de mini-omnium zit maar ook de eigen schade. Hebt u bijvoorbeeld een ongeval in fout dan betaalt de volledige omnium ook de schade uit die uw eigen wagen heeft.
 • Bijstand: Het kan gebeuren dat uw wagen in panne staat of een lekke band heeft. Deze verzekering zorgt ervoor dat u bijstand krijgt bij eventuele pech. Zij sturen bijvoorbeeld een takelwagen op uw kosten of u krijgt een vervangwagen indien uw wagen beschadigd is.
 • Bestuurder: Als bestuurder van een motorvoertuig bent u nooit gedekt via de wettelijke verzekering. Uw passagiers echter wel. De verzekering bestuurder voor auto zorgt er voor dat u bij een ongeluk WEL verzekerd bent als bestuurder.
 • Vloot: U kan verschillende wagens groeperen in 1 polis, de vlootpolis. Zo hebt u een makkelijk overzicht van uw wagenpark en u kan eventueel ook goede voorwaarden krijgen.

Rechtsbijstand

 • Rechtsbijstand: Een must have voor iedereen: deze verzekering dekt de kosten die moeten worden gemaakt indien u wordt gedagvaard, u mag dan zelf een advocaat kiezen. Maar niet alleen dergelijke zaken worden gedekt. Ook indien u niet akkoord bent met de schaderegeling van een expert, zal de rechtsbijstand een tegenexpertise regelen.